Vonovia SE

Budpliktsbud från Vonovia SE till aktieägarna i Hembla AB (publ)

Du har gått in på den webbplats som Vonovia SE använder för publicering av dokument och information i anledning av sitt budpliktsbud till aktieägarna i Hembla AB (publ).

För att få tillgång till ytterligare information om budpliktsbudet måste besökare av denna webbplats, längst ned på denna sida, bekräfta att besökaren har läst följande legala information.

Viktig legal information

Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB (Budgivaren), offentliggjorde den 11/07/2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hembla AB (publ) (Hembla) om att förvärva samtliga utestående aktier i Hembla som inte redan innehas av Budgivaren (Erbjudandet). Erbjudandet utgör ett budpliktsbud i enlighet med 3 kap. 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Ytterligare information avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras i erbjudandehandlingen, som kommer att offentliggöras efter godkännande av, och registrering hos, Finansinspektionen. Investerare och innehavare av aktier i Hembla rekommenderas starkt att läsa erbjudandehandlingen och alla andra dokument avseende Erbjudandet eftersom de kommer att innehålla viktig information.

Erbjudandet avser aktier i ett svenskt bolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet kommer enbart att genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i svensk rätt, särskilt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms takeover-regler. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentation avseende Erbjudandet publiceras inte i, distribueras inte till eller i, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land eller någon jurisdiktion där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet eller den jurisdiktionen. Mottagare av denna information (vilket inkluderar, men inte är begränsat till, förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om, och följa, alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. I den mån det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Budgivaren allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler (de Begränsade Jurisdiktionerna), genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Följaktligen kommer och ska inte någon dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra dokument eller annan information från denna webbplats eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Budgivaren kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna.

Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån någon av de Begränsade Jurisdiktionerna är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Budgivaren efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Budgivaren eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Hembla, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptperioden i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara till aktier i Hembla, såsom teckningsoptioner. Sådana köp för utföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Om dokument eller information på den här webbplatsen innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens och personer som agerar i samförstånd med Budgivarens avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för aktieägare som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Hemblas framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Budgivaren och personer som agerar i samförstånd med Budgivaren, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Budgivaren eller personer som agerar i samförstånd med Budgivaren. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.

Genom att välja "jag bekräftar"-knappen försäkrar du att du har läst och förstått den legala informationen ovan.

JA, JAG BEKRÄFTAR NEJ, JAG BEKRÄFTAR INTE

 

Om du har några frågor kontakta Investor Relations på Vonovia SE per telefon på +49 (0)234 314 1629 eller genom att skriva till Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Tyskland.